Anhörig/Närstående

På Afasihuset räknar vi in många i begreppet "anhörig/närstående", så som partner, barn, vänner, arbetskamrater... Alla i personens omgivning är viktiga i rehabiliteringen! Som anhörig/närstående till en person med afasi ställs man oftast inför stora utmaningar. I vissa fall kan ett helt nytt sätt att kommunicera med personen behöva utarbetas. I Afasiförbundets broschyr "Leva med afasi- Information till anhöriga" kan du få information om vad afasi är, tips på vad man kan tänka på i kommunikationen, hjärntrötthet, kognitiva svårigheter, personlighetsförändringar och mycket mer! Broschyren finns att ladda ner. Du hittar en länk till broschyren längst ner på den här sidan.

Stöd till dig som anhörig
Som anhörig till en person med afasi är du inte ensam. Varje år drabbas mellan 8 000 till 10 000 personer av afasi. Du kan vända dig till din kommuns Anhörigcentrum/Anhörigstöd för att få hjälp och stöd. Länkar till anhörigstöden finns under fliken "Länkar".
På det Tisdagscafé som föreningen anordnar på Afasihuset varje tisdag är du som anhörig/närstående varmt välkommen! Se under fliken "Öppen verksamhet" för mer information.

Anhörigutbildning
Afasihuset anordnar en utbildning om afasi och kommunikation för anhöriga och närstående till personer med afasi i Örebro län. Eftersom alla i personens omgivning är viktiga i rehabiliteringsprocessen har vi på Afasihuset valt att inkludera både anhöriga och närstående i utbildningen. Utbildningen vänder sig alltså till ALLA; familjemedlemmar, vänner, bekanta, kollegor etc., som vill vara ett stöd till personer som drabbats av afasi.
Utbildningen erbjuds en gång per år, under höstterminen, och innehåller bl.a.:

• Information om vad afasi är och vad det innebär i vardagen.
• Strategier för hur man som samtalspartner kan underlätta kommunikationen med en person med afasi.
• Möjlighet att få träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter med varandra.
• Utbildningen är upplagd på ett sätt som möjliggör svar på egna frågor och funderingar.

Årets utbildning består av två tillfällen:
21/9 kl.9-16 samt uppföljningstillfälle 30/9 kl.17-19.
Anmälan och förfrågningar görs till Afasihuset via
mejl: afasihuset@regionorebrolan.se
eller telefon: 019 – 12 31 13.
Kursen är kostnadsfri.
Afasihuset bjuder på för- och eftermiddagsfika.

Hälsa på i verksamheten!
Har du en anhörig som går i vår gruppverksamhet? Kom och hälsa på! Du har möjlighet att vara med under en hel dag, förmiddag eller eftermiddag för att se vad vi gör i gruppverksamheten och hur vi tränar kommunikation. Vi ser gärna att personen varit hos oss i minst 6 månader innan besöket. Är du intresserad av att besöka oss hör du av dig till oss på telefon eller mail, så bestämmer vi en dag som passar. Välkommen!

Tips på samtalsstrategier
Vid samtal med en person med afasi kan stöd, så som papper och penna eller bilder, vara till stor hjälp. I den här filmen berättar Anita och Gunnar om hur de hanterar kommunikationen mellan dem. Filmen innehåller också information om vad afasi är. Klicka här för att se filmen.

På den här hemsidan finns skrivna tips på vad man kan göra för att underlätta kommunikationen vid samtal med personer med afasi. På denna sida finns även två filmklipp om afasi och bemötande. Klicka här för att komma till hemsidan.

Svårt att prata i telefon?
När en person har fått afasi kan det bli svårt att ringa samtal. När man pratar i telefonen står det talade språket i fokus och det blir svårt att använda sig av till exempel kroppsspråk för att få fram sitt budskap och för att tolka vad den andre säger. Ett sätt att hantera detta på kan vara genom att använda sig av bildtelefoni. Klicka på länken för att se en informationsfilm om Maude, som använder sig av Skype. Klicka här för att se filmen.

Självständighet vid exempelvis läkarbesök och kontakt med myndigheter?
Efter en stroke är det vanligt att personen blir beroende av närmast anhörig för att "agera tolk" i olika sammanhang. Region Örebro Län erbjuder en kostnadsfri tjänst som kallas Taltjänst. Via Taltjänst kan du få stöd av en person som kan följa med på till exempel ett möte med Försäkringskassan. De hjälper också till med läs- och skrivstöd. Klicka här för mer information!

Tisdagscafé
Afasihusets deltagare erbjuder tillsammans med Afasiföreningen i Örebro län tisdagscafé på Afasihuset. Hit är alla välkomna! Här får personer med afasi, anhöriga och närstående möjlighet till social gemenskap. Man får träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter.

Öppettider: Tisdagar kl. 13.30-15.00
Se vår kalender för information om eventuella ändrade öppettider.

Anhörigutbildning